ใช้เงินกู้จาก สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

 • จำนวน: ถึง 600000 บาท
 • ร้อยละ: 28%
 • ระยะเวลากู้เงิน: 1-60 เดือน
 • อายุผู้สมัคร: 20-50 ปี
 • การพิจารณา: อนุมัติใน 96 ชม

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ปี 2566

สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ เป็นโครงการดีๆ สำหรับข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานเอกชนก็สามารถจะยื่นขอกู้ได้ โดยในแต่ละสินเชื่อเปิดให้ข้าราชการสามารถยื่นกู้เพื่อไว้เป็นสวัสดิการข้าราชการให้แก่ตนเองได้ มีสินเชื่ออะไรบ้าง

สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทยข้าราชการ

เป็นสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ที่เน้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานข้าราชการและบรรดาพนักงานรัฐวิสาหกิจได้มีโอกาสมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสภาพคล่องทางการเงิน โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 5 ล้านบาทในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และวงเงินสินเชื่อ 2  ล้านบาทในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยก็ตาม มีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR-0.75% ถึง MRR+3.75% ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อและการค้ำประกัน โดยเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด 20 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

 1. เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ และเป็นผู้มีเงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป

 2. เป็นข้าราชการ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้าง โดยจะต้องมีสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3  ปีขึ้นไป และมีเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

 1. สำเนาเลขบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆที่เชื่อถือได้

 4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หรือหากมีบัญชีอื่นก็สามารถจะยื่นเพิ่มเติมได้

จะมีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้กรุงไทยข้าราชการตามวงเงินที่ทำสัญญา ตั้งแต่ 300 – 1,000 บาท

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

เป็นสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ ที่ต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย โดยนอกจากข้าร้าชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จะยืนขอสมัครได้แล้ว ยังเปิดโอกาสให้กับพนักงานบริษัทเอกชนก็สามารถจะยื่นกู้สินเชื่อข้าราชการกรุงไทยได้อีกด้วย โดยจะให้วงเงินสูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและคิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่ใช้

 • ผู้ขอสินเชื่อ มีคนค้ำประกัน หรือไม่มีก็ได้  อัตราดอกเบี้ย MRR+3.5%

 • ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีคนค้ำประกัน หรือเลือกไม่มีคนค้ำประกัน (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าทีรัฐ)  อัตราดอกเบี้ย MRR+5.5%

 • ผู้ขอสินเชื่อ จะต้องมีคนค้ำประกัน หรือเลือกไม่มีคนค้ำประกัน (พนักงานบริษัทเอกชน) อัตราดอกเบี้ย MRR+6.0%

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

 1. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ

 • มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 15% ของเงินเดือน

 • ไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน  30,000 บาทขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 15% ของเงินเดือน

 1. พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้าง ลูกจ้างในหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 • มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 25% ของเงินเดือน

 • ไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน  30,000 บาทขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 25% ของเงินเดือน

 1. พนักงานบริษัทเอกชน สามารถยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการได้โดย

 • มี MOU กับธนาคารกรุงไทย เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ยอดเงินคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 25% ของเงินเดือน

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

 1. สำเนาเลขบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ 

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือเอกสารแสดงรายได้อื่นๆที่เชื่อถือได้

 4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หรือหากมีบัญชีอื่นก็สามารถจะยื่นเพิ่มเติมได้

ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ
ส่งข้อความ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับสินเชื่อกรุงไทยข้าราชการ

ยังไม่มีความคิดเห้น

ความคิดเห็นของคุณจะเป็นคนแรกเขียนความคิดเห็น

ตรวจสอบ
ข้อความ *
ชื่อของคุณ
อีเมลของคุณ